Unia europejska

Tytuł projektu:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych samolotów przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKOLOT” Małgorzata Słowik”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKOLOT” Małgorzata Słowik

Projekt nr:

RPPK.01.04.01-18-1224/16

Wartość projektu:

12 284 625,00 PLN

Dofinansowanie UE:

6 491 875,00 PLN

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.1 Dotacje Bezpośrednie

Okres realizacji:

14.07.2017 – 30.06.2018

Cel projektu:

wprowadzenie na rynek europejski i światowy nowego produktu ultralekkich statków powietrznych o strukturze skorupowej, wytwarzanych z nowoczesnych i innowacyjnych materiałów kompozytowych. Projekt dotyczy budowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią biurową o powierzchni 4 902,3 mkw. w miejscowości Szczepańcowa, zagospodarowanie terenu oraz zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Planowane efekty:

wprowadzenie nowego produktu, stanowiącego innowację dzięki wdrożeniu prac B+R, co wpłynie na rozwój firmy a tym samym nie tylko na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia ale i jego zwiększenie.